Skip to main content

Ubytovací řád

Ubytovací řád ubytovny "Pražská 57, Sušice"

pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 1. S ustanoveními tohoto ubytovacího řádu je každý ubytovaný povinen se seznámit a dodržovat jej. Ubytováním se ubytovaný potvrzuje souhlas s těmito podmínkami. Ubytovna je určená pro muže, není určena pro ženy ani děti.
 2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen před příchodem v kanceláři společnosti (Šperl, spol. s r.o., Pražská 57, Sušice – sousedí s ubytovnou) předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas. Následně mu bude přidělen pokoj a předány klíče. Ubytovaný dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle patných zákonů v míře nezbytné pro řádný chod ubytovny.
 3. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní cenu).
 4. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. Při ukončení ubytovaný vrátí klíče v sídle společnosti, viz. výše.
 5. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společnou kuchyňku.
 6. Ubytovaný nesmí používat žádné elektrospotřebiče vnesené do prostor ubytovny. Výjímkou je vlastní budík, holící strojek, notebook, nabíječka mobilu  a vysoušeč vlasů. V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 1000,- Kč za každý měsíc.
 7. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv jiné změny. Vaření v pokojích je zakázáno. V prostorách není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata.
 8. Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor ( WC, sprchy atp.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, plynových či elektrických spotřebičů, zavřít okna (kromě kuchyňky, koupelny a WC) a dveře. Ztráta klíčů od pokojů a ubytovny je ubytovanému účtována ve výši 1000,- Kč.
 9. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách i v domě, zejména v době od 21.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena. V tom, případě se zaplacené nájemné nevrací.
 10. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.
 11. ZÁKAZ KOUŘENÍ NA POKOJÍCH A V PROSTORÁCH UBYTOVNY mimo vyhrazená místa. Kouření je povoleno pouze na chodbě ubytovny a venku před ní. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění ubytovny. V tom, případě se zaplacené nájemné nevrací.
 12. Přísný zákaz vstupu do areálu stavebnin z prostoru ubytovny. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění ubytovny. V tom, případě se zaplacené nájemné nevrací.
 13. Plotová vrátka k ubytovně je nutno neustále zavírat a ZAMYKAT.
 14. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou zakázány. Porušení tohoto zákazu může mít za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy. V tom, případě se zaplacené nájemné nevrací.
 15. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovny je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady (kapající voda, protékající záchod, poškozená zásuvka apod.).
 16. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na ubytovně, dále také v případě že se stane ubytovna nezpůsobilou užívání a to z jakéhokoliv důvodu.
 17. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!
 18. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy (ať už byla uzavřena jakkoliv) a je umístěn ve společných prostorách ubytovny a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit a řídit se jím.V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.
 19. Pokud ubytovaný způsobil škodu v ubytovacím zařízení, je povinen do skončení ubytování tuto škodu uhradit.
 20. Všechny záležitosti a problémy týkající se ubytování se přijímají a řeší na níže uvedeném tel. čísle a adrese:

V případě potřeby volejte tel. 603 264 506.

Šperl, spol. s r.o., Pražská 57, Sušice, tel. 376 546 331, IČ 18236120